گروه مهندسی کویر

در سالهای اخیر روشهای قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته اند. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی استفاده میشود. فرآیندهای که براساس انواع غشاء پی ریزی شده اند، قادر به جداسازی مواد با اندازه های مختلف از سیال می باشند. میکروفیلتراسیون برای جداسازی ذرات بسیار کوچک ، الترا فیلتراسیون برای جداسازی ماکرومولکولها، نانو فیلتراسیون برای جداسازی مولکولها و اسمز معکوس برای جداسازی یونها به کارگرفته میشوند.

بیورآکتورهای غشایی به طور کلی سیستمهایی هستند که در آنها تصفیه بیولوژیکی با فیلتراسیون غشایی ترکیب شده است. در این سیستمها فیلتراسیون غشایی، جایگزین فرآیندهای ته نشینی ، فیلتر شنی و گندزدایی به کار گرفته شده در روشهای مرسوم لجن فعال شده است.

امروزه استفاده از فرآیند تصفیه MBR جهت دستیابی به کیفیت پساب خروجی بالا و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی بسیار مرسوم شده است.

گروه مهندسی کویر با تجربه کافی و موفق در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیجهای قابل حمل تصفیه فاضلاب MBR و تصفیه خانه های بتنی MBRآماده ارائه خدمت می باشد.

کلیه مراحل طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج یا تصفیه خانه توسط تیمهای مجرب گروه مهندسی کویر انجام خواهدشد.

   

برای محاسبه، طراحی، مشاوره، ساخت و سفارش پکیج تصفیه فاضلاب MBR با ما تماس بگیرید.

بيو راکتور غشايي | Membrane Bio Reactor

راکتورهاي بيولوژيکي MBR که از يک راکتور بيولوژيکي (بيوراکتور) با بيومس معلق و ممبرانهاي ميکروفيلتراسيون با قطر‌ منافذ 0.08-0.04 ميکرون جهت جداسازي جامدات تشکيل شده اند داراي کاربردهاي زيادي در تصفيه فاضلاب هستند. سيستم‌هاي MBR ممکن است با بيوراکتورهاي داراي بيومس معلق هوازي يا بي‌هوازي استفاده شوند. سيستم‌هاي ممبران مي توانند فاضلاب خروجي را به کيفيت فاضلاب خروجي حاصل از ترکيب ته نشيني ثانويه و ميکروفيلتراسيون برسانند. MBR براي تصفيه فاضلاب‌هاي بهداشتي و صنعتي و استفاده مجدد از پساب کاربرد دارد.

در واقع سيستمهاي MBR عمليات ميکروفيلتراسيون و تصفيه بيولوژيکي را در يک واحد فرآيندي انجام مي دهند. بنابراين به عنوان يک واحد کمکي براي ته نشيني ثانويه و فيلتراسيون هستند و يا کلاً نياز به اين واحدها را برطرف مي نمايند. توانايي حذف ته نشيني ثانويه و عملکرد در غلظت MLSS  بالاتر مزاياي زير را به همراه دارد:

  1. بارگذاري حجمي بالاتر و بنابراين زمان ماند هيدروليکي کوتاهتري مي تواند اعمال گردد.
  2. زمان ماند سلولي (SRT) بالاتري با کاهش توليد لجن رخ مي دهد.
  3. امکان نيتريفيکاسيون – دي نيتريکاسيون همزمان در طرح‌هاي با SRT بالا
  4. جريان خروجي با کيفيت بالا در پارامترهاي کدورت، باکتري، TSS و BOD
  5. فضاي کمتري براي تصفيه فاضلاب مورد نياز است.

از معایب MBR شاید بتوان هزينه سرمايه گذاري اولیه بیشتر از فرآیندهای متعارف و تعویض ممبرانها را نام برد.

 سيستم‌هاي MBR دو شکل کلي دارند: 

  1. ممبران در داخل بايوراکتور غوطه ور است
  2. ممبران خارج از بايوراکتور قرار مي گيرد.

در  MBR نوع اول، ممبران ميکروفيلتراسيون مستقيماً درون راکتور لجن فعال قرار دارد. مدول‌هاي ممبران شامل ممبران‌ها، ساپورت آنها، اتصالات ورودي و خروجي خوراک و يک ساپورت اصلي مي باشد. ممبران‌ها در معرض يک خلاء (کمتر از 50 کيلو پاسکال) قرار مي گيرند که آب صاف را از درون ممبران‌ها بيرون مي کشد در حاليکه جامدات در راکتور باقي مي مانند. براي حفظ TSS درون راکتور و براي تميز نگه داشتن سطح خارجي ممبران‌ها، هواي فشرده در پايه مدول ممبران توزيع مي شود، همانطور که حباب‌هاي هوا به سطح حرکت مي‌کنند، شستشوي سطوح ممبران رخ مي دهد، هوا همچنين اکسيژن کافي را براي تامين شرايط هوازي تامين مي‌کند.

در MBR نوع دوم،  لجن فعال از بيوراکتور به ممبران پمپ مي‌شود و مواد جامد درون ممبران باقي مانده و فاضلاب صاف خارج مي شود. نيروي محرک فشاري است که بوسيله سرعت بالا درون ممبران ايجاد مي‌شود. جامدات باقيمانده در ممبران مجدد به راکتور لجن فعال برگردانده مي‌شوند. ممبرانها براي جدا شدن جامدها بطور پريوديک Back wash شده و به صورت شيميايي براي جلوگيري از افت فشار تميز مي شوند.

با جايگزين کردن اين نوع جداسازي بجاي ته‌نشيني ثانويه، ممبران مشکلات تورم لجن و ديگر مشکلات مربوط به ته‌نشين‌هاي ثقلي را بر طرف مي‌کنند. سيستم‌هاي  MBR مي‌توانند در MLSS بسيار بالاتر از راکتورهاي لجن فعال (8000-12000) ميليگرم در ليتر عمل کنند.

فلاکس ممبران که سرعت حجم يا جرم جريان عبوري از سطح ممبران(ليتر بر متر مربع در ساعت) است يک فاکتور مهم در طراحي است که بر اقتصاد طراحي نيز بسيار تاثير گذار است. فلاکس‌هاي کمتر، منجر به غلظت‌هاي بالاتر MLSS مي شود.

برای محاسبه، طراحی، مشاوره، ساخت و سفارش پکیج تصفیه فاضلاب MBR با ما تماس بگیرید.

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر