گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر در بخش فاضلاب محصولات تخصصی زیر را از مرحله طراحی و محاسبات تا مرحله ساخت و نصب در محل کارگاه ساخت خود براساس آخرین استانداردهای مربوطه تولید می نماید :

1- پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

2- پکیجهای تصفیه فاضلاب MBR  

3- پکیجهای تصفیه فاضلاب متعارف

4-  انواع چربی گیر و آشغالگیر

5-  تجهیزات صنعت فاضلاب