گروه مهندسی کویر

تمهیدات زیادی برای پیشگیری از تولید کف و کاهش مقدار کف جمع شده در سطح تانک هوادهی وجود دارد بعضی از این تمهیدات مانند استفاده از انواع اسپری کننده‌‌ها و آبفشان‌‌ها برای رقیق کردن یا از بین بردن کف می‌باشد که ممکن است برای بسیاری از انواع کف‌‌ها به کار رود، در حالی که روش‌‌های دیگر ممکن است تنها برای یک نوع کف به کارروند، مانند استفاده از باکتری‌‌های تجزیه کننده سورفاکتانتی که فقط برای کف سورفاکتانتی به کار می‌رود.

سیستم ضد کف این شرکت با استفاده از روش‌های شیمیایی به منظور حذف موقتی کف در حوض هوادهی تصفیه خانه‌ها دارای کاربرد وسیعی می‌باشد.


ضد کف چيست؟

ضد کف ها مواد شيميايی هستند که برای پيشگيری از توليد و ساخت کف بکار می‌روند و همچنين کف‌های ايجاد شده را می شکنند. ضد کف‌های کارامد معمولاً مخلوط هايی ازترکيب مايعات و ذرات جامد تشکيل شده‌اند، دسته بندی براساس ساختار اصلی شامل

 1. روغن های غير قطبی : مواد معدنی و سيليکون ها
 2. روغن های قطبی : الکل‌های چرب، اسيدهای چرب، الکيل آمين‌ها و آلکيل آميدها
 3. ذرات جامد ناسازگار با آب : سيليس تصفيه شده، آلومينيوم اکسايد و پلی پروپيلن اين ترکيبات تقريباً هميشه‌حاوی مواد اضافی فعال در سطح هستند.

انواع مختلف کف در سیستم های لجن فعال:

 1. کف تولیدی به وسیله ارگانیسم‌‌های رشته ای
 2. کف حاصله از کمبود ماده غذایی
 3. کف حاصله از افزایش سن لجن
 4. کف حاصله از رشد زئوگلیایی
 5. کف حاصله از افزایش قلیائیت
 6. کف حاصله از سورفاکتانت‌ها
 7. کف حاصله از پلیمرهای کاتیونی
 8. کف حاصله از FOG

کف تولیدی به وسیله ارگانیسم‌‌های رشته ای:

تولید کف قهوه‌ای شکلاتی لزج معمولا با رشد نامطلوب ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف ارتباط دارد. این کف معمولاً دارای ارگانیسم‌‌های رشته‌ای بسیار بیشتری در مقایسه با مایع مخلوط است. برای کنترل تولید و تجمع کف حاصل از ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف در تانک هوادهی، چندین روش بهره‌برداری موجود است. رشد ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف شناسایی شده و اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

کف حاصله از کمبود ماده غذایی:

کمبود ماده غذایی در فرآیند لجن فعال معمولا با تولید کف سفید مواج (لجن جوان) یا کف خاکستری چرب (لجن پیر) مرتبط است. ترشح پلی‌ساکاریدهای نامحلول در درون ذرات لخته در زمان کمبود ماده غذایی، مسئول تولید و تجمع کف سفید مواج یا کف خاکستری چرب است.

برای کنترل تولید و تجمع کف حاصل از کمبود ماده غذایی در تانک هوادهی، چندین روش بهره‌برداری در دسترس است. تجزیه‌ی پلی‌ساکاریدهای جمع شده درون ذرات لخته بایستی با استفاده از افزودن ماده‌ی غذایی مناسب برطرف گردیده و شرایط بهره‌برداری که سبب کمبود ماده‌ی غذایی شده، باید شناسایی و اصلاح شود.

کف حاصله از افزایش سن لجن:

 در طول افزایش سن لجن چندین نوع کف تولید می‌شود. کف‌های تولیدی شامل کف سفید مواج، سفید شکننده، کف قهوه‌ای شکننده، کف قهوه‌ای تیره‌ی لزج و کف قهوه‌ای تیره‌ی ژلاتینی همراه آشغال است. کف سفید مواج ممکن است با افزایش سن لجن در فرآیند لجن فعال برطرف شود. مورد با افزایش میزان WAS قابل دستیابی است. کف قهوه‌ای شکننده، شاخص بهره‌برداری فرآیند لجن فعال بوده و تغییری در سن لجن لازم نیست. کف قهوه‌ای تیره لزج و قهوه‌ای تیره ژلاتینی همراه با آشغال شاخص سن بالای لجن است. ممکن است با کاهش سن لجن در فرآیند لجن فعال کف برطرف شود. این مورد با افزایش میزان WAS قابل حصول است.

کف حاصله از رشد زئوگلیایی:

در اثر رشد زئوگلیایی ممکن است کف سفید مواج تولید شود. این کف در نتیجه‌ی بدام افتادن حباب هوا  وگازها در مقدار زیادی از مواد مترشحه‌ی ژلاتینی حاصله از رشد سریع باکتر‌های لخته می‌باشد.

شرایط بهره‌برداری مرتبط با رشد زئوگلیایی بایستی شناسایی شده و در جهت رفع آن اقدام کف حاصله از رشد زئوگلیایی و رشد زئوگلیایی ممکن است از طریق تمهیدات مختلف کنترل شود.

کف حاصله از سورفاکتانت‌ها:

سورفاکتانت‌ها مازاد در فرآیند لجن فعال ممکن است تولید کف ناشی از صابون و یا تولید و تجمع کف سفید مواج در سطح تانک هوادهی نمایند. بهترین روش برای کنترل کف سورفاکتانت، تنظیم و کف سفید مواج در سطح تانک هوادهی نمایند. بهترین روش برای کنترل کف سورفاکتانت، تنظیم و پیش تصفیه‌ی سورفاکتانت است. منابع عمده‌ی تخلیه کننده‌ی سورفاکتانت‌ها باید مورد شناسایی قرار گرفته و سورفاکتانت‌ها، بایستی از جریان فاضلاب حذف شده و یا مورد پیش تصفیه قرار گیرند.

کف حاصله از افزایش قلیائیت:

قلیائیت مازاد در تانک هوادهی باعث تغییر کشش سطحی مایع مخلوط می‌شود. این تغییر باعث تولید کف صابون یا کف سفید مواج می‌گردد. بهترین راه برای کنترل تولید کف ناشی از قلیائیت، تنظیم و پیش تصفیه‌ی قلیائیت یا مواد زائد مولد قلیائیت است. این مواد زائد شامل یون‌های آمونیوم و مواد زائد نیتروژن‌دار است که در هنگام تجزیه، یون‌های آمونیوم را در تانک هوادهی آزاد می‌نمایند. مثال‌هایی از مواد زائد نیتروژن‌دار که آمونیوم آزاد می‌نمایند شامل پروتئین‌ها، پلیمرهای کاتیونی و سورفاکتانت‌ها می‌باشد.

کف حاصله از پلیمرهای کاتیونی:

پلیمرهای کاتیونی برای گرفتن، تغلیظ و آبگیری جامداتی به کار می‌رود که با استفاده از پلیمرهای کاتیونی که عمدتا حاوی باکتری‌ها است، تصفیه می‌شوند. از آنجایی که خصوصیت باکتری‌ها به دلیل تغییر شرایط بهره‌برداری، تغییر میکند، درصد بار و مقدار پلیمر مورد‌نیاز برای بدام اندازی، تغلیظ و آبگیری جامدات نیز متغیرست. بنابراین، بایستی آزمایشات دوره ای برای تعیین بار صحیح و مقدار مورد مصرف پلیمر و نقطه‌ی تزریق پلیمر مصرفی، برای جلوگیری از اتلاف پلیمر مازاد ذر فرآیند لجن فعال، صورت گیرد.

کف حاصله از FOG :

تجمع FOG بر روی سطح ذرات لخته در فرآیند لجن فعال باعث بدام افتادن حبا‌ب‌های هوا و گازها و تولید و تجمع کف سیاه یا قهوه‌ای تیره لزج می‌شود.


 جهت طراحی، مشاوره و سفارش پکیج ضد کف (آنتی فوم) مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید.

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد. 
    
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13