نحوه طراحی آشغالگیرها به‌این‌ترتیب است که ابتدا به‌اندازه 5/7 الی 15 سانتی‌متر از دهانه لوله ورودی کانال آشغالگیر را در نظر می‌گیرم. دلیل این کار این است که در مواقع گرفتگی آشغالگیر، فاضلاب به سیستم جمع‌آوری فاضلاب برنگردد. مبنای طراحی این سیستم برای آشغالگیر دستی دهانه باز می‌باشد.

  مبانی طراحی این واحد به شرح زیر است:

  •  معمولاً فاصله‌ی بین میله‌ها را 10 الی 50 میلی‌متر و عرض میله‌های آشغالگیر را نیز 10 میلی‌متر در نظر می‌گیریم.
  • سرعت عبور سیال از بین میله‌ها 6/0 الی 1 در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورت بزرگ‌تر بودن دبی میانگین فاضلاب ورودی از 150 لیتر در ثانیه از آشغالگیر مکانیکی استفاده می‌شود.

 با توجه به مبانی سرعت عبور سیال از بین میله‌ها را انتخاب می‌کنیم و سپس با تقسیم دبی میانگین بر سرعت مذکور مجموع سطح بازبین میله به دست می‌آید:

 

 

ارتفاع فاضلاب در کانال را از رابطه مانینگ در لوله ورودی فاضلاب به کانال محاسبه می‌کنیم و آن را با h1 نشان می‌دهیم. در این مرحله با تقسیم سطح به‌دست‌آمده از مرحله‌ی قبل (A) بر ارتفاع h1 مجموع عرض بازبین میله‌ها b1 را محاسبه می‌کنیم.

 

در مرحله‌ی بعد با تقسیم مجموع عرض باز میله‌ها بر عرض هر میله که در مبانی انتخاب کرده‌ایم، تعداد فضای باز و درنهایت تعداد میله‌ها محاسبه می‌شود.

 

درنهایت به کمک مقادیر بالا می‌توان عرض کانالی B را که آشغالگیر دران قرار می‌گیرد محاسبه کرد:

 

b2 عرض خود میله‌ها می‌باشد.

در مراحل بعد سرعت سیال قبل از آشغالگیر و بعد از آشغالگیر و همچنین سرعت عبوری سیال از بین میله‌ها مشخص می‌شود.

ابتدا به کمک رابطه برنولی ارتفاع فاضلاب قبل از میله‌های آشغالگیرها را محاسبه می‌کنیم.

سپس سرعت فاضلاب را قبل از میله محاسبه می‌کنیم.

 

از رابطه بالا با فرض اینکه z2 و فشار در ابتدا و انتها صفر است ارتفاع d2 قابل‌محاسبه است.

 سرعت در مقطع قبل از میله‌ها برابر است با:

 

سرعت عبوری فاضلاب از بین میله برابر است با:

 

 

با عبور فاضلاب از بین میله افتی در فشار فاضلاب به وجود می‌آید که مقدار آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

و رد نهایت ارتفاع فاضلاب بعد از آشغالگیر به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

 از رابطه بالا d3 محاسبه می‌شود و درنهایت سرعت پس از عبور از آشغالگیر.

 مقطع بعد از آشغالگیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه قرار است به واحد بعدی متصل شود لذا از یک کنترل‌گر برای کنترل فاضلاب استفاده می‌شود. درواقع این کنترل‌گر نقش سرریز را نیز برای انتقال فاضلاب ایفا می‌کند.