گروه مهندسی کویر

بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

 وضعیت

 تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
تحویل پروژه سوابق کاری 1394

ارتباطات زیر ساخت

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ساختمان مرکزی با ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  EAAS 1
تحویل پروژه سوابق کاری 92-94

نیروی زمینی ارتش

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان خانواده ارتش با ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  EAAS 2
تحویل پروژه  سوابق کاری 93-94 بنیادمسکن (تعاونی مسکن مهر) بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب تعاونی 5 مسکن مهر رودهن فاز 1 با ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR  3
تحویل پروژه  سوابق کاری 93-94 بنیادمسکن (تعاونی مسکن مهر) بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب تعاونی 5 مسکن مهر رودهن فاز 2 با ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR  4
تحویل پروژه  سوابق کاری  1390 بیمارستان فجر بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فجر تهران با ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  IFAS  5